Tại sao giấy nhám lại được sử dụng rộng rãi? | Vật liệu đánh bóng