Cấu tạo và ưu điểm của giáp xếp đánh bóng | Vật liệu đánh bóng