Cấu tạo và ưu điểm của giáp xếp đánh bóng - Vật liệu đánh bóng