Vai trò của quả lô đánh bóng trong công nghệ đánh bóng - Vật liệu đánh bóng