Giấy nhám – các loại giấy nhám trong đánh bóng - Vật liệu đánh bóng